Влијание на наводнување при различна влажност на почвата врз приносот и квалитетот на памукот

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Milan Georgievski
  • Dragi Pirikliev

Abstract

Ефектот н анаводнувањето н апамукот е утврдено со редица испитувања (1,2,3,4,5). Целта на нашето испитуавње е да се утврди времето и неопходните количества вода за наводнување на памукот со цел да се утврди рентабилната стопанска добувка со вискок квалитет.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>