In Vitro Размножување на пиперка (Capsicun Annuum L.) - Куртовска капија

  • Mirko Spasenoski
  • Liljana Koleva

Abstract

Апикални пупки од пиперка (Capsicum annuum L. ) Куртовска Капија беа изолирани од асептички ′ртени семиња, а потоа беа култивирани на MS (Murashige и Skoog 1962) минерален раствор со 3% сахароза, 0,7% агар, и хормоните IAA, IBA, GA3, BAP и KIN,, кои беа додавани во медиумот во различни комбинации и концентрации. Беше набqудуван ефектот на ауксин - цитокинин комбинациите врз формирањето на изданоци во култура. Експантатите кои беа култивирани на MS медиум во присуство на BAP 1,0 – 2,0 mg/l + IAA 0,1 mg/l имаа најбрза регенерација за разлика од тие кои беа култивирани на истиот медиум со 1,0 – 5,0 mg/l KIN + 0,1 – 0,2 GA3 +0,1 IAA. GA3 имаше инхибиторно влијание врз формирањето на изданоци, затоа што овој хормон го стимулира создавањето на калус особено на MS +0,2 mg/l GA3 +1,0 mg/l IAA. После елонгацијата на изданоците, вкоренувањето беше стимулирано на MS + 0,04 mg/l IAA + 0,1 mg/l IBA. Пониските концентрации беа есенцијални за вкоренувањето. Аклиматизацијата на вкоренетите изданоци се одвивеше етапно прво во клима комора, потоа во заштитен простор, и на крај во надворешни услови. За период од еден месец изданоците постепено се адаптираа на надворешната средина и се развиваа во нормални растенија.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)