Производствени и технолошки карактеристики на некои линии пиперка сорта Куртовска Капија во струмичкиот регион

  • Milan Georgievski
  • Vasil Kocevski
  • Dobre Jakimov
  • Liljana Koleva

Abstract

Со долгогодишното производство на поперката Куртовска Капија се појавуваат некои биолошки дегенерации. Во ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури - Струмица континуирано се одгледуваат 798 линии на пиперка од повеќе региони на Р.Македонија.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>