УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ИНТЕРНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ БАНКИТЕ

  • Katerina Taseva
  • Janka Dimitrova

Abstract

Интерната ревизија на банките претставува независна активност поставена од страна на раководните органи на банките. Таа ѝ дава можност на банката да ги оствари и постигне планираните цели, да ги подобри многубројните одлуки кои се донесуваат од страна на раководните органи и да ги задоволи барањата кои произлегуваат од законската регулатива и од донесените интерни акти на банката. Основна улога на интерната ревизија е надзор на функционирањето на сметководствените системи и системите на интерната контрола во смисла на нивната усогласеност со поставените политики и процедури во деловните субјекти, како и оценка за нивната ефикасност, ефективност и економичност.

Downloads

Download data is not yet available.
Published
2019-10-07
How to Cite
Taseva, K., & Dimitrova, J. (2019). УЛОГАТА И ЗНАЧЕЊЕТО НА ИНТЕРНАТА РЕВИЗИЈА КАЈ БАНКИТЕ. Yearbook - Faculty of Economics, 17(1), 77-78. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3270

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>