УЛОГАТА НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО РАМКИТЕ НА КРИЗАТА ВО МЕКСИКО ИЛИ “TEQUILA CRISIS” ОД 1994 – 1995 ГОДИНА

  • Stevan Gaber
  • Vasilika Gaber
Keywords: криза, финансиска либерализација, фискална политика, јавен долг, меѓународни финансиски институции.

Abstract

Овој труд нагласува неколку важни лекции од Текила кризата од
1994 до 1995 година, особено за земјите во развој, кои произлегуваат
од анализата: (1) режимите на врзани номинални девизни курсеви се
исклучително опасни, (2) силната прудентна супервизија на банкарскиот
систем е од клучно значење за спречување на финансиски кризи,
(3) финансиската либерализација мора да се управува исклучително
внимателно, (4) различни политики се потребни за да се промовира обновата во земјите во развој и во индустриски развиените земји. Согласно на ова, креаторите на политиките треба, како многу важна политичка цел,
да се стремат кон избегнување на такви кризи, бидејќи тие се екстремно
скапи за домашната економија. Важно е да се напомене дека БДП на
Мексико се намали за 7% во 1995 година, потрошувачката се намали за
повеќе од 17% и инвестициите паднаа за 30%. Постои генерален консезус
дека фискалната политика не беше главна причина на кризата, најмалку
во смисла на перзистентен дефицит кој го поткопува фиксниот девизен
курс како во класичниот модел на Kругман (1979). Многу бранители на
„преценетите” објаснувања се сложуваат дека динамиката беше водена од
приватниот сектор, а не од дефицитот на јавниот сектор.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kaminsky, G.L., Reinhart, C.M., 1996. The twin crises: The causes of banking
and balance of payments problems. Mimeo, Board of Governors of the
Federal Reserve System, Washington, DC, February.
Bernanke, B.S., 1983. Non-monetary effects of the financial crisis in the
propagation of the Great Depression. American Economic Review 73,
257±276.
Rojas-Suarez, L., Weisbrod, S.R., 1994. Financial market fragilities in latin
america: from banking crisis resolution to current policy challenges.
Working paper 94/117, IMF, Washington, DC, October.
Antonio Spilbergo, Steve Symansky, Olivies Blanchard and Carlo Cottarelli
(2009). “Fiscal policy for the crisis”, IMF 2009;
Richard Hemming, Michael Kell and Axel Schimmelpfenning
(2003):„Fiscal Vulnerability and Financial Crises in Emerging Market
Economies“,International Monetary Fund, Washington DC.
Mishkin, F.S., 1996. Understanding Financial Crises: A Developing Country
Perspective. Annual World Bank Conference on Development Economics.
World Bank, Washington, DC, pp. 29± 62.
Василка Габер (2010), “Фискалната политика во услови на финансиска
криза”, Глава 5, октомври.
Mishkin, F.S., 1999. Lessons from the Tequila Crisis, Journal of Banking and
Finance 23, USA, NewYork.
Lustig, Nora, 1995, “The Mexican Peso Crisis: The Foreseeable and the
Surprise,” (unpublished, Washington: Brookings Institution). Published
in Spanish as “México y La Crisis Del Peso: Lo Previsible y La Sorpresa,”
Comercio Exterior, Vol. 45, No. 5 (May).
Published
2020-12-09
How to Cite
Gaber, S., & Gaber, V. (2020). УЛОГАТА НА ФИСКАЛНАТА ПОЛИТИКА ВО РАМКИТЕ НА КРИЗАТА ВО МЕКСИКО ИЛИ “TEQUILA CRISIS” ОД 1994 – 1995 ГОДИНА. Yearbook - Faculty of Economics, 5(1), 83-92. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3806

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>