ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ

  • Suzana Ilievska
  • Trajko Miceski
Keywords: стрес, стрес на работа, стресори, менаџери, менаџмент на стрес, справување, управување, превенција.

Abstract

Може да се каже дека појавата на стрес има свои корени во многу аспекти од секојдневното живеење на поединецот. Во приватниот живот и на професионален план, навлезен во секоја пора од општественото живеење, стресот со право го заслужи поимот „болест на милениумот“ или, дваесеттиот век – „век на стресот“. Со големото значење и влијание во севкупното современо постоење, го предизвика вниманието на бројни изучувачи и истражувачи во повеќе научни дисциплини. Стресот е реагирање на организмот на влијанијата на надворешниот свет. Тој не ги заобиколи ниту вработените на работните места, така што стресот општо и стресот на работа станаа главни причинители за индивидуални и организациски проблеми во современото работење. Поради своите специфични каратеристики, тој ја наметнува потребата од негово препознавање на работното место, изнаоѓање што посоодветни методи за негово надминување и успешно справување, сè со цел создавање здрава работна средина и конкурентна и успешна работна организација. Во трудот е дадена содржинска и теоретска разработка на поимот стрес, извори и предизвикувачи на стресот, видови на стрес и стресори како и различните аспекти на стресот; поимот стрес на работа, причините и последиците и синдромот на професионално согорување „burnout“; справувањето со стресот на работа, препознавање и превземање потребни чекори за управување со ризик од стрес и превенција од негова појава, како и емпириско согледување на состојбите во организациите преку извршената анкета и табеларно, графички и пресметковно обработени податоци.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bahtijarevic – Shiber, F. (1999), Management ljudskih potencijala, Golden marketing, Zagreb;

Белевска, Д. (2018), Здравствена психологија со психодијагностика, Меѓународен центар за славјанска просвета;

Бешлиќ, Д. (2008), ,,Стрес на раду“, Школа бизниса, Нови Сад;

Бешлиќ, И. (2008), ,,Стрес на раду“, Школа бизниса, Нови Сад;

Brown, Allan and Ian Bourne (1996), The Social Work Supervisor, Buckingham and Philadelphia: Open University Press;

Wagner, A. J., Hollenbeck RJ (2002), ,,Organization behavior“, Harcourt College Publishers, Fort Worth;

White, D. (2016), Understanding & Recognizing Stress. Psych Central, https://psychcentral.com/lib/understanding-recognizing-stress/

Grupa autora, Savjetnik za zdravljei prevenciju stresa u radu sa multikulturnim strankama i problematičnim društvenim grupama, Omega, Graz, Austrija, 2003, http:// www.omega-gratz.at/

D. R. Gilbert, ,,Dobivaat site onie koi igraat“, Dr. Gilbert Central grup Belgrad 2012; European Agency for Safety and Health at Work (2000), Research on Work-realated Stress; Leka, Stavroula (2005), Work organization & Stress (Protecting workers’ health series; no. 3), World Health Organization;
Lee, D., Managing Employee Stress and Safety, 2000, Maine Employers’ Mutual Insurance Company; Managing Stress in the Workplace, 2000; Mills,
H., Reiss, N., Dombeck, M. (2015), Types Of Stressors (Eustress Vs. Distress), https://www.mentalhelp.net/articles/types-of-stressors-eustress-vs-distress/

Мицески Т. (2009), Менаџмент на човечки ресурси, работни материјали, Универзитет ,,Гоце Делчев“, Економски факултет, Штип;

Николоски, Т., ,,Психологија на трудот“, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје, 2000;

Петковиќ, В., ,,Менаџмент људских ресурса“, Београд, 2009;

Selye, H. (1976), The Stress of Life. McGraw-Hill: New York;

Herbert J., Freudenberger with Geraldine Richelson, Burn-out: The High Cost of High Achievement (1981), Bantam Books;

Чадловски, Г. и Мицев, В. (1994), Психијатрија, Просветно дело, Скопје;

Шуклев, Б., „Менаџмент“ (2000), Економски факултет, Скопје;

www.vichealth.vic.gov.au/ Reducing stress in the workplace (2012) Ass.Prof.Anthony La Montagne &Dr.TessaKeegel,

https//Wikipedia.org/burn-out-

http//www.psiha.com/psihabiz/748-spravete-se-so-stres-na-rabota
Published
2020-12-20
How to Cite
Ilievska, S., & Miceski, T. (2020). ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ. Yearbook - Faculty of Economics, 15(1), 119-137. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3915

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>