ЛИДЕРОТ КАКО ПРИМЕР НА ОДНЕСУВАЊЕ И КРЕИРАЊЕ НА ОРГНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА

  • Ljupka Nikolovska
  • Trajko Miceski
Keywords: лидерство, следбеници, промени, инспирација, креативност, самоиницијативност, учење, одговорност.

Abstract

Денес е потребен нов начин на водење и управување со фирмите каде лидерот ги инспирира своите следбеници да ја следат неговата визија и сите заедно да се посветени кон остварување на заедничката цел. Лидерот мора да претставува пример за вработените кои ги инспирира навремено и квалитетно да ги извршуваат поставените задачи и да даваат индивидуални иницијативи и превземаат сопствени одговорности за ефикасно и ефективно работење. Лидерот мора да се одликува со карактеристики како што се: личен интегритет, доверба од следбениците, креативност, тимска ориентација, благодарност кон другите, учење, одговорност, признавање, и други. Тој преку конкретни лични примери и дела ја менува перцепцијата и очекувањата, а нивниот заразен ентузијазам е дополнителна мотивација за нивните следбеници да направат дополнителен исчекор за комплетирање на задачата. Преку својот пример на однесување на начин што ќе иницира развивање на самодисциплина, самоиницијативност и самозалагање, лидерот ќе придонесе за подобрување на организациската култура и остварување на целите во организацијата.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Buble M., Management, Ekonomski fakultet, Split, 2000;
2. Група автори; Организациско однесување (2007), Постдипломски студии, Економски факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, Скопје;
3. Džamić, L., Public Relations, UFA Media, Beograd 1995;
4. Мицески Т., Лидерство (2011), УГД, Економски факултет, Штип;
5. Petković, M., Jovanović, M., Organizaciono ponašanje, Megatrend, Beograd, 2001;
6. Проф. д-р Трајче Мицески, 2009, Менаџмент – интерен авторизиран материјал, Штип, стр. 6;
7. Hersey, P. & Blanchard, H. K. (1992), Management of Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, New Jersey: Prentice - Hall, Iinc.;
8. Schein, E. (2010), Organizational Culture and Leadership - 4th Edition. San Francisco: Jossey-Bass;
9. Ćamilović S., Vujić V., Osnove menadžmenta ljudskih resursa, Beograd, 2006;
10. Werner, A. (2007), Organisational Behaviour: a Contemporary South African Perspective. Pretoria: Van; 11. Schaick;
12. Whitaker, P. (1995), Managing change in chools, Open University Press.;
13. William Rasmore (2009), Developing a Leadership Strategy: A Critical Inggredient for Organizational Success, Center for Creative Leadership;
14. https://cultureiq.com/role-leadership-changing-organizational-culture/
15. http://slobodanadzic.tripod.com/htm/liderstvo.htm#_Toc80766633
16. http://guides.wsj.com/management/developing-a-leadership-style/what-is-the-difference-betweenmanagement-and-leadership/ Стилови на лидерство.
Published
2020-12-20
How to Cite
Nikolovska, L., & Miceski, T. (2020). ЛИДЕРОТ КАКО ПРИМЕР НА ОДНЕСУВАЊЕ И КРЕИРАЊЕ НА ОРГНИЗАЦИСКАТА КУЛТУРА. Yearbook - Faculty of Economics, 16(1), 25-47. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3920

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 > >>