АНАЛИЗА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА ВО БИЗНИС СЕКОРОТ

  • Симона Ѓуревска Faculty of Tourism and Business Logistics
  • Фросина Јакимовска
  • Oliver Филипоски

Abstract

Во овој труд ќе биде претставена основна
рамка за анализа на конкуренцијата, збогатена и
проширена со практични примери од компании како
дел од бизнис заедницата.
Конкуренција во бизнис секторот значи
натпревар или борба помеѓу трговците и
претпријатијата за освојување на поголем дел од
пазарот со цел да можат да остварат поголем профит.
Заради заштита на веќе освоениот пазар,
зголемувањето на продуктивноста и одржување на
ликвидноста, конкуренцијата во бизнис секторот може
да има клучна улога за успешно и долгорочно
опстојување на пазарот, што е и главен приоритет на
секој менаџер, сопственик или трговец, особено ако
станува збор за нелојална конкуренција.

Published
2018-09-02