Vol. 3 No. 1 (2017): СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ ВО ТУРИЗМОТ, ЕКОНОМИЈАТА И БИЗНИС ЛОГИСТИКАТА

Published: 2018-09-10

Economy and business logistics

Tourism and hospitality