ЈАВНОТО МИСЛЕЊЕ И ДЕМОКРАТИЈАТА

  • Aneta Stojanovska Stefanova Faculty of tourism and business logistics, Goce Delcev University, Stip, R.N. Macedonia
  • Marija Magdincheva Shopova Faculty of tourism and business logistics, Goce Delcev University, Stip, R.N. Macedonia

Abstract

Во секоја држава во меѓународната заедница креирањето на јавното мислење зазема значајно место. Властодршците, во зависност од степенот на демократијата, во зависност од политичкиот систем и уставното уредување, сите на свој начин тежнеат кон обезбедување на наклоноста на јавното мислење, со цел подолго и посигурно да владеат. Во трудот преку теоретско-дескриптивниот метод ќе ја истражиме улогата на јавното мислење како инструмент за непосредна демократија, ќе ги разгледаме манифестациите на неговите влијанија во зависност од политичките системи, улогата на медиумите и значењето и ефективноста во оформувањето на политичките процеси како и предизвиците во ера на дигитализација. Трудот ќе ја претстави и слободата на медиумите и значајната улога која ја имаат во обликувањето и дистрибуцијата на информации, а со тоа и во креирањето на јавното мислење и развивањето можности за подобрување на комуникацијата.

Published
2024-06-25