Синтаксичката структура на глаголите со признакот „Емоционалност“ во германскиот и во македонскиот јазик

  • Biljana Ivanovska Faculty of Philology, Department of German language and literature University "Goce Delcev"-Stip Stip, R. Macedonia
  • Jagotka Strezovska

Abstract

Апстракт: Во германскиот и во македонскиот јазик постојат различни начини за опишување на емоционална состојба на човекот и таа може да се прикаже преку различни зборовни групи. Нашата цел во овој труд е да спроведеме контрастивни испитувања и анализа на дел од овие глаголи во македонскиот и во германскиот јазик. Покрај тоа, се надеваме дека резултатите од анализите на ваквиот тип на македонски и германски глаголи ќе најдат примена во наставата по македонски и германски јазик, во преведувањето и изработката на учебни помагала (граматики, речници, учебници и др.). Во трудот претставуваме анализа на глаголи со семантичкиот признак „емоционалност“ во современиот германски и македонски јазик, како и обид за поделба на оваа група глаголи на морфолошко, семантичкo како и синтаксичко рамниште. Се задржуваме посебно на синтаксичката структура и класификација на глаголите со признакот „емоционалност“.

References

Библиографија

Admoni W. (1982): Der deutsche Sprachbau. Ders. dt. Grundlagen der Grammatiktheorie.

Erben J. (1966): Abriss der deutschen Grammatik. 9 Aufl. Berlin.

DUDEN (1984): Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. Bd. 4 Mannheim, Wien, Zürich: Bibliographisches Institut, 108-113: 556-557.

Gacov D. (1975): Kon teorijata na valentnosta i nejzinata aplikacija vo nastavata po stranski jazici (1)”. Vo: Prosvetno delo 5-6. Skopje. Prosvetno delo. Str. 309-317.

Helbig G. / Buscha J. (1996): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. 17 Aufl. Leipzig, Berlin, München, Zürich, New York: Langenscheidt. Verlag Enzyklopädie.

Tesniere, L. (1959): Elѐmente de Syntaxe Structurale. Paris.

Published
2013-07-03