Aнксиозност и депресивност кај деца и адолесценти

  • Lence Miloseva

Abstract

Целта на овој прегледен труд е да се акцентира постоењето на антиномија и стигма помеѓу поимот „ментално здравје“ и училиштата, како и важноста и потребата за нивно надминување. Современaта клиничка психологија, посебно развојната психопатологија има огромни апликативни можности за промовирање на менталното здравје во училиштата и превенција на појавата на менталните нарушувања. Анксиозноста и депресивноста се најмалку истражувани, покрај тоа што се во рангот на често присутните психички нарушувања во периодот на детството и адолсецецијата. Според сфаќањата на развојната психопатологија, до нарушувања не доаѓа одеднаш, туку постепено од субклинички симптоми, поединечни симптоми, преку синдроми до нарушувања. Тоа упатува на важноста на истражувањата на сите нивоа на психопатолошките феномени, посебно на ниво на симптоми и синдроми, а со цел подобро препознавање на децата и адолесцентите кои се под ризик на развој на некое нарушувањање, како и развивање на стратегијата на превенција, посебно во училиштата.

References

Barlow, D.H. (2002). Anxiety and Its Disorders:The Nature and Treatment of Anxiety and Panic. New York. The Guilford Press.

Davidson, G.C., & Neale, J.M. (1999). Psihologija abnormalnog doživaljavanja i ponašanja. Jastrebarsko: Naklada Slap.

DSM-IV. (1996). Dijagnostićki i statistićki prirućnik za duševne poremećaje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Gilbert, P. (1992). Depression: The Evolution of Powerlessness. New York, London: The Gulford Press.

Hammen, C. & Rudolph, K. (2003). Childhood Mood Disorders. Mash, E., J. & Barkley, R.A. (Eds). Child Psychopatology. New York. The Guilford Press.

Kazdin, A.E. (1989). Childhood Depression. In Mash, E.J. & Barkley, R.A. (Eds.), Treatment of Childhood Disorders (pp.135-167). New York: The Gulford Press.

Lacković- Grgin, K. (2004). Psihologija adolescenicije. Jastrebarsko. Naklada Slap.

Milling, L.S. (2001). Depression in Preadolescents. In Walker, C.E. & Roberts, M.C. (Eds.), Handbook of Clinical Psychology (pp.373-390). New York: John Wiley and sons.

Kendall, P.C., Chu, B.C., Pimentel, S.S., Choudhury, M. (2000).Treating Anxiety Disorders in Youth.Kendall, P.C. (Ed). Child & Adolescent Therapy: Cognitive - Behavioral Procedures. New York. The Guilford Press.

Vulić – Prtorić, A.(2004). Depresivnost u djece i adolescenata. Jastrebarsko. Naklada Slap.

Vulić – Prtorić, A.,Macuka, L. (2004). Anksioznost i depresivnost – fenomenologija komorbidnosti. Suvremena psihologija, 7(1), 45 - 64

Vulić – Prtorić, A .(2001). Razvojna psihopatologija: “Normalan put koji je krenuo krivim putem”. Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru, 40 (17), 161 – 186.

Vander Zanden, J.W. (2000). Human Development. USA.Division of The McGraw-Hill Companies.

Wenar, C. (2002). Razvojna psihopatologija i psihijatrija: od djećje dobi do adolescencije. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Published
2013-04-17