Масивни Отворени Онлајн Курсеви (МООК)

  • Bisera Petkovska University of "Goce Delchev", Shtip
  • Blagoj Delipetrev
  • Zoran Zdravev University of "Goce Delchev", Shtp

Abstract

Во трудов дискутираме за новиот тренд во образованието, така наречените масовните отворени онлајн курсеви (МООК).  МООК се курсеви кои се наменети за неограничен број на корисници, најчесто се бесплатни и се достапни исклучиво преку Интернет. Се смета дека МООК произлегле од таканареченото ОЕР движење, односно движењето на отворени едукациски ресурси и се промовирани на УНЕСКО форум во 2002 година. Со примената на овие курсеви се диференцираат два типа: кМООК и хМООК. Досега се развиени повеќе платформи за поддршка на ваквите курсеви со што е започнато нивно помасовно користење. При реализацијата на курсевите утврдени се извесни предности и недостатоци, но сепак за уште поголема примена постојат доволен број на фактори за мотивација и на студентите и на професорите.

Author Biography

Zoran Zdravev, University of "Goce Delchev", Shtp
Professor at Faculty of Computer Science

References

http://openeducationeuropa.eu. (2013, December 2). Retrieved December 19, 2013, from

http://openeducationeuropa.eu/en/european_scoreboard_moocs.

Belanger, Y., & Thornton, J. (2013). Bioelectricity: A Quantitative Approach; Duke University’s First MOOC. Durham, North Carolina: Duke University.

Conole, G. (2013, December 15). MOOCs as disruptive technologies: strategies for enhancing the learner experience and quality of MOOCs. Revista de Educación a Distancia. Número 39.

Downes, S. (2012). Connectivism and Connective Knowledge. Creative Commons License .

http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course. (n.d.).

http://www.oxforddictionaries.com/. (n.d.).

Jordan, K. (2013, May).

http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html. Retrieved December 2013, from

http://www.katyjordan.com/MOOCproject.html.

Kinash, S. (2013, January 11). http://epublications.bond.edu.au/tls. Retrieved December 19, 2013, from http://epublications.bond.edu.au/tls/70.

Kolowich, S. (2013). The Professors Who Make the MOOCs. The Chronicle of Higher Education.

Lewin, T. (2012, July 17). Universities Reshaping Education on the Web. New York Times.

Morrison, D. (2013, April 22). The Ultimate Student Guide to xMOOCs and cMOOCs.

Saenz, A. (2011, August). 100,000+ SIGN UP FOR STANFORD’S OPEN CLASS ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE. CLASSES WITH 1 MILLION+ NEXT?

UNESCO, 2. W. (2012, June 22). http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/Events/Paris%20OER%20Declaration_01.pdf. Retrieved December 10, 2013, from http://www.unesco.org.

www.moodle.org. (n.d.). Retrieved from www.moodle.org.

www.secondlife.com. (n.d.). Retrieved from www.secondlife.com.

Yuan, L., & Powell, S. (2013). MOOCs and Open Education: Implications for Higher Education. http://publications.cetis.ac.uk/2013/667.

Published
2014-11-21