Можни извори на загадуавње на водите од сливното подрачје на рудникот Саса

  • Blagoj Golomeov
  • Mirjana Golomeova
  • Afrodita Zendelska
  • Aleksandar Krstev

Abstract

Во денешно време, еколошките стандарди за здрава и чистачовекова околина сè повеќе се заоструваат преку законската регулативаи подзаконските акти. Имајќи го ова предвид, неопходно е сеопфатно иквалитетно детектирање на состојбите на теренот. Тоа е потребно за даможе да се осмислат и преземет соодветни мерки и постапки, кои ќе одатво правец на задоволување на сè поострите барања, во поглед на заштитатана човековата околина.Во овој труд се прави обид да се покаже дека можните негативнивлијанија врз околината и не мора да бидат резултат само на човековитеактивности, односно на одделните техничко-технолошки процеси, тукучесто пати можат да имаат и природен карактер.
Published
Apr 15, 2013
How to Cite
GOLOMEOV, Blagoj et al. Можни извори на загадуавње на водите од сливното подрачје на рудникот Саса. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 5, n. 5, apr. 2013. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/119>. Date accessed: 06 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>