Подземна гасификација на јаглен како алтернативна, економична и остварлива технологија

  • Radmila Karanakova Stefanovska
  • Zoran Panov
  • Risto Popovski

Abstract

Поради зголемената побарувачка на енергија, намалувањето нарезервите на гас и нафта, и заканата од промената на глобалната климадовело до зголемен интерес за нова „чиста“ технологија насекаде низ светот.Подземната гасификација на јаглен е економична, чиста технологија којаима потенцијал да обезбеди чист и конвенционален извор на енергија одјагленови слоеви каде што класичните рударски методи се невозможни илинеекономични. Подземната гасификација на јаглен нуди повеќе предностиво однос на конвенционалните методи за експлоатација на јаглен. Во овојтруд ќе се обидеме да покажеме дека подземната гасификација на јаглен еалтернативна, економична и остварлива технологија.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
KARANAKOVA STEFANOVSKA, Radmila; PANOV, Zoran; POPOVSKI, Risto. Подземна гасификација на јаглен како алтернативна, економична и остварлива технологија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1266>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)