Хемиски карактеристики на некои води за пиeње од источна и југоисточна Македонија

  • Tena Sijakova - Ivanova
  • Blazo Boev
  • Vesna Zajkova - Paneva
  • Vojo Mircovski

Abstract

Во овој труд се дадена геохемиските карактеристики на водите запиење од Источна Македонија и југоисточна Македонија. Анализиранисе девет примероци на вода од градовите: Велес, Штип, Виница, Пехчево,Делчево, Радовиш, Неготино, Богданци и Дојран. Добиените податоципокажаа дека најголем дел од испитуваните елементи се во границитена максимално дозволените концентрации пропишани од Светскатаздравствена организација. Според добиените вредности за тврдоста наводата, испитуваните води се тврди, умерено тврди и многу тврди, соисклучок на водата од Велес која е мека. Високите вредности за тврдостана водата се должат главно на растворливоста на карбонатните карпи.Според Piper дијаграмот, анализираните води се калциум/магнезиумбикарбонатни.
Published
Feb 5, 2016
How to Cite
SIJAKOVA - IVANOVA, Tena et al. Хемиски карактеристики на некои води за пиeње од источна и југоисточна Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 9, n. 9, feb. 2016. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/1279>. Date accessed: 06 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>