Третман на рудничките дренажи од хоризонт 830 во рудник „Саса“ со симулација на анаеробно мочуриште

  • Marija Stojanovska
  • Mirjana Golomeova
  • Blagoj Golomeov
  • Afrodita Zendelska
  • Aleksandar Krstev

Abstract

Резултатите од мерењата на квалитетот на рудничките дренажи од активниот хоризонт 830 на Рудник „САСА“ покажуваат зголемени концентрации на тешки и токсични метали.
Во трудот се прикажани резултати од третирањето на примероци од рудничките дренажи од хоризонт 830, со симулација на анаеробно мочуриште. Користени се два типа на варовнички камен од кои едниот е со содржина на CaCO3 - 93-95%, а другиот со > 98% CaCO3. Како органска материја е користена распадната шума од околината на Рудник „САСА“. Резултатите покажуваат дека примената на ваков вид третман не дава задоволителни резултати во однос на концентрација на металот, растворените и суспендираните материи.
Published
Feb 5, 2014
How to Cite
STOJANOVSKA, Marija et al. Третман на рудничките дренажи од хоризонт 830 во рудник „Саса“ со симулација на анаеробно мочуриште. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 6, n. 6, feb. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/790>. Date accessed: 04 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>