Урбаниот концепт на градот од 19 и почетокот на 20 век во Македонија

  • Petar Namicev
  • Ekaterina Namiceva

Abstract

Градовите во Македонија во 19 и почетокот на 20 век содржат станбениобјекти кои според нивниот стилски и архитектонски концепт го доживеалесвојот зенит. Создадените економски и општествени услови на градскатасредина овозможиле функционирањето на урбаната средина да ги содржисите елементи на нејзината структура. Формирањето на урбаното јадро наградовите претставува долг урбан процес во просторното планирање. Воуслови на состојбата на градовите каде што за време на турското владеењена Отоманската Империја биле лимитирани можностите за слободноградење на станбените објекти се развила структура на објекти споредпотребите и економските можности на населението.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
NAMICEV, Petar; NAMICEVA, Ekaterina. Урбаниот концепт на градот од 19 и почетокот на 20 век во Македонија. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/829>. Date accessed: 28 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)