Основните карактеристики на урбаниот концепт на Ново Село – Штипско во 19 и почетокот на 20 век

  • Petar Namicev
  • Ekaterina Namiceva

Abstract

Населбата Ново Село, како издвоена целина, има третман на урбанацелина поради близината на градот Штип, но и поради јасната структураод урбани елементи и содржини. Населбата содржи улици, сокаци, дворниместа, плоштадни површини, маалски целини, инфраструктурна мрежа,сакрални објекти, станбени објекти со просторни урбани карактеристикии автентичен урбан склоп на станбените градбите со градителскиспоменички вредности, со елементи карактеристики за урбана населба.Притоа просторната концепција на станбените објекти, со простории одградската куќа од 19 и почетокот на 20 век од македонските градови, сенадоврзува на урбаното функционирање на населбата. Кај овие станбениобјекти каде што не може да се дефинира строг типолошки модел, порадиразновидноста на формите, претставува автентична вредност и оригиналнаархитектонска форма на станбен објект.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
NAMICEV, Petar; NAMICEVA, Ekaterina. Основните карактеристики на урбаниот концепт на Ново Село – Штипско во 19 и почетокот на 20 век. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/830>. Date accessed: 25 jan. 2020.

Most read articles by the same author(s)