Методологија за мониторинг на емисија на неоргански цврсти честички во воздухот од депонија за отпад

  • Elena Paneva
  • Dejan Mirakovski
  • Boris Krstev
  • Goran Basovski

Abstract

Во овој труд е разработена една применлива методологија за
мониторинг на емисија на неоргански цврсти честички во воздухот околу
депонија за отпад. Врз основа на спроведеното истражување е утврдена
зависност на емисиите на неоргански цврсти честици околу депонија
за отпад, од моменталните временски услови. Со тоа е истражена и
можноста за примена на ефикасни и прецизни краткорочни програми со
современа мерна опрема, според претходно изготвени план и стратегија
што ги задоволуваат европските трендови, едноставни и економични, со
цел да се добијат валидни резултати и да се обезбеди поголема заштита на
животната средина.
Published
Apr 14, 2014
How to Cite
PANEVA, Elena et al. Методологија за мониторинг на емисија на неоргански цврсти честички во воздухот од депонија за отпад. Natural Resources and Technology, [S.l.], v. 7, n. 7, apr. 2014. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/NRT/article/view/834>. Date accessed: 06 apr. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>