Методологија за мониторинг на емисија на неоргански цврсти честички во воздухот од депонија за отпад

  • Elena Paneva
  • Dejan Mirakovski
  • Boris Krstev
  • Goran Basovski

Abstract

Во овој труд е разработена една применлива методологија за
мониторинг на емисија на неоргански цврсти честички во воздухот околу
депонија за отпад. Врз основа на спроведеното истражување е утврдена
зависност на емисиите на неоргански цврсти честици околу депонија
за отпад, од моменталните временски услови. Со тоа е истражена и
можноста за примена на ефикасни и прецизни краткорочни програми со
современа мерна опрема, според претходно изготвени план и стратегија
што ги задоволуваат европските трендови, едноставни и економични, со
цел да се добијат валидни резултати и да се обезбеди поголема заштита на
животната средина.

References

Елена К. Панева. Методологија за мониторинг на неоргански цврсти честички во воздухот од депонија за отпад; магистерски труд, јуни 2013, Штип.

Monitoring of particulate matter in ambient air around waste facilities Technical Guidance Document (Monitoring) M17 - Environment Agency, March (2004) www.environment-agency.gov.uk;

Published
2014-04-14

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>