THE ETYMOLOGY OF THE WORD “SÜNGÜ”

  • Gülşen Yılmaz

Abstract

This study analyzes the etymology of the word “bayonet” used in the meaning of a small sword in the form of a piercing weapon attached to the end of a rifle barrel. Several other studies done to date on the etymology of the word will be evaluated and our own view will be defended.

Keywords: Etimology, etynom, the word of Turkish, süngü.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ağca, F. , Gül, B. (2018). Uygur Harfi Oğuz Kağan Destanında Geçen Moğolca Sözcükler.Türkbilig.

Altaylı, S. (2018). Azerbaycan Türkçesi Sözlüğü. Ankara:TDK.

Arat, R.R. (1998). Yusuf Has Hacib Kutadgu Bilig. Ankara: TDK.

Atalay, B. (2018). DivanûLugati’t-Türk. Ankara: TDK.

Atalay B. (1970). AbuşkaLugatı ve Çağatay Sözlüğü. Ankara: Akyıldız Matbaası.

Ayverdi, İ. (2010). Kubbealtı LugatiMisalli Büyük Türkçe Sözlük. İstanbul:Kubbealtı Yayınları.

Başdaş, C. (2006). Türk Organ Adlarında Kelime Sonu –k Ünsüzü ve Çokluk. İlmî Araştırmalar. 45-57.

Caferoğlu, A. (2015). Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK.

Clauson, S.G. (1972). An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth-Century Turkish. Londra:Oxford At TheClarendonPress.

Cumakunova, G. (2005). Türkçe – Kırgızca Sözlük. Bişkek:Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları.

Dilçin, C. (2018). Yeni Tarama Sözlüğü. Ankara:TDK.

Dilçin, C. (1993). Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü X. Ankara:TDK.

Ehmetyanov, R. , Möhemmetdınov, R. , N urieva, F.,Ganiev, F. (2014).m Türkçe-Tatarca Sözlük. Ankara:TDK.

Ercilasun, A.B. (1991). Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü. Ankara : Kültür Bakanlığı Yayınları.

Eyuboğlu, İ.Z. (1991). Türk Dilinin Etmoloji Sözlüğü. İstanbul: Sosyal Yayınları.

Godward, A. (1999). A Dictionary of TurkishEtymology.

Gülensoy, T. (2007). Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü. Ankara:TDK.

İstanbul Devlet Matbaası. (1934). Osmanlıcadan Türkçeye Söz Karşılıkları Tarama Dergisi cilt 2. İstanbul.

Kanar, M. (2010). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü (Etimolojik). İstanbul: Derin Yayınları.

Karakurt, D. (2011). Türk Söylence Sözlüğü. İstanbul: F Klavye Yayınları.

Kerestedjian, B.E. (1912). DictionaireEtymologique de la LangueTurque. Londra.

Muzaforarov, R. , Muzaforarov, N. (2018). Kırım-Tatar Türkçesi Türkiye Türkçesi Rusça Sözlük. Ankara: TDK.

Nakipoğlu, M. (2008). Türkçede Kullanılan Vücut Sözcükleri. 22. Ulusal Dilbilim Kurultayı Bildirileri.

Naskali, E. G. ,Duranlı, M. (1999). Alayca-Türkçe Sözlük. Ankara: TDK.

Ölmez, M.N. (1998). Etimoloji Sözlükleri. Kebikeç. 175-184.

Öner, M. (2015). Kazan-Tatar Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK.

Özşahin, M. (2017). Yakut Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK.

Parlatır, İ. (2009). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınevi.

Pekacar, Ç. (2011). Kumuk Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK.

Pelliot, P. (1995). Uygur Yazısıyla Yazılmış Oğuzhan Destanı Üzerine. Ankara:TDK.

Sami, Ş. (1989). Kâmûs-ı Türkî. İstanbul: Enderun Kitabevi.

Sevortyan, E.V. (2003). EtymologiceskiySlovar’ TyrkskijYazıkov. Moskova.

Stachowski, M. (2011). Etimoloji. Ankara : Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.

Tavkul, U. (2000). Karaçay-Malkar Türkçesi Sözlüğü. Ankara: TDK.

Tietze, A. (2016). Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati. Ankara:Türkiye Bilimler Akademisi.

Tekin, T. (2008). Orhon Yazıtları. Ankara: TDK.

Toker, M. (2011). “Haydi, Hadi, Hayda” Kelimeleri Üzerine. Türkiyat Araştırmaları Dergisi. 55-70.

Topçu, K. (2012). Şimşek Kelimesi Üzerine. Akademik Bakış Dergisi. 1-8.

Tulum, M. (2011). 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı. Ankara:TDK.

Türk Dil Kurumu. (2009). Türkçe Sözlük. Ankara:TDK.

Türk Tarih Kurumu. (1971). XII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü. Ankara:TTK.

Ünlü, S. (2013). Çağatay Türkçesi Sözlüğü. Konya: Eğitim Yayınevi.

Yavuzarslan, P. (2013). Tarihî Türk Dili Metinlerinde şimşek (>süğşek? ̴ süŋşek

Yıldırım, T. (2011). DivanûLügati’t-Türk’te Geçen Mimarlıkla İlgili Adlar. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Yusupova, N. (2018). Türkçe-Özbekçe Sözlük. Ankara:TDK.

https://www.ayk.gov.tr/wp-content/uploads/2015/01/%c3%96ZYETK%c4%b0N-A.-Melek-TAR%c4%b0H%c3%8e-T%c3%9cRK-D%c4%b0L%c4%b0-ALANINDA-UZUNLUK-MESAFE-%c3%96L%c3%87%c3%9cM%c3%9cNDE-KULLANILAN-B%c4%b0R%c4%b0MLER.pdf

https://www.nisanyansozluk.com/?k=s%C3%BCng%C3%BC

http://www.dilbilimi.net/Tekin_Turk_Dilleri_Ailesi.pdf

Published
2020-09-26
How to Cite
Yılmaz, G. (2020). THE ETYMOLOGY OF THE WORD “SÜNGÜ”. PALIMPSEST / ПАЛИМПСЕСТ, 5(9), 67-74. https://doi.org/10.46763/palim2090067y
Section
ЈАЗИК / LANGUAGE