Влијание на наводнување при различна влажност на почвата врз приносот и квалитетот на памукот

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Milan Georgievski
  • Dragi Pirikliev

Abstract

Ефектот н анаводнувањето н апамукот е утврдено со редица испитувања (1,2,3,4,5). Целта на нашето испитуавње е да се утврди времето и неопходните количества вода за наводнување на памукот со цел да се утврди рентабилната стопанска добувка со вискок квалитет.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
KOCEVSKI, Vasil et al. Влијание на наводнување при различна влажност на почвата врз приносот и квалитетот на памукот. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.4, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/291>. Date accessed: 09 july 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>