Влијанието на ѓубрењето врз приносот, економскиот ефект и морфолошките својства кај пиперката

  • Vasil Kocevski
  • Dobrin Jakimov
  • Milan Georgievski
  • Milan Jekik

Abstract

На средно плоден алувиум во струмичко поставен е, во текот на две години, полски опит со пиперка куртовска капија. Притоа е испитано напоредното дејство на органските и минералните ѓубрива на приносот, економскиот ефект и морфолошките својства на пиперката. Сите употребени ѓубрива го зголемија приносот, но економски оправдани се само комбинациите арско ѓубре+минерално и минерални ѓубрива. На морфолошките својства на пиперката нешто подобар ефект имаа органските ѓубрива, а особено лумбрихумусот.
Published
Apr 22, 2013
How to Cite
KOCEVSKI, Vasil et al. Влијанието на ѓубрењето врз приносот, економскиот ефект и морфолошките својства кај пиперката. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.19, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/304>. Date accessed: 15 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3