Влијание на битуминозните шкрилци и минералните ѓубрива на приносот и некои морфолошки својства кај пиперката „златен медал“

  • Vasil Kocevski
  • Dobri Jakimov
  • Milan Jekik

Abstract

Наоѓалиштата на битуминознит шкрилци во СРМ има 223 000 000 тоа. Со присуство на глина и адсорпционата способност на јоните, смелените Б.Ш. ги подобруваат педофизичките, агрохемиските, биолошките и водно физичките својства на лесните атипски почви,  кои во Македонија ги има 7880ха.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>