Директно и продолжено влијание на битуминозните шкрилци и минерални ѓубрива на приносот и некои морфолошки својства кај пиперката „Златен Медал“

  • Vasil Kocevski
  • Milan Jekik
  • Dobrin Jakimov
  • Milan Gjeorgjievski

Abstract

Битуминозмите шкрилци (Б.Ш) се седиментални производи од езерско потекло, кои содржат 1,00 - 1,67% N, 0,91%P2O5, 1,20 - 1,88 K2O, 1,30% CaO,1,25% MgO, и други елементи (S, Fe, Si, Al) и микроелементите (Mo,Zn,Cui.t.n.). Во источна Македонија се наоѓаат преку 220 000 000 тони Б.Ш кои иситнети со својата глина и адсорпционата способност на јоните како и наведените хранливи материи, ѓи подобруваат физичките, хемиските, биолошките и водно физичките својства на лесните атипски почви кои во Македонија ги има 7880 ха.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>