Биолошки и стопански квалитети на некои сорти памук создадени за Бугарија, Грција и Југослоавија, испитани во агроеколошки услови на Струмица

  • Dragi Pirikliev
  • Dobrin Jakimov
  • Vasil Kocevski
  • Milan Gjeorgjievski

Abstract

Целта на оваа испитување беше проучување на биолошките и економските својства н анајновит и најперспективните сорти памук создадени во Бугарија, Грција и Југославија и врз основа на резултатите од повеќегодишните испитувања, се препорачуваат как најпогодни за широка пракса на дтрумичкиот реон како и други реони со слични агроеколошки услови.
Published
2013-04-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>