Производствени и технолошки карактеристики на некои линии пиперка сорта Куртовска Капија во струмичкиот регион

  • Milan Georgievski
  • Vasil Kocevski
  • Dobre Jakimov
  • Liljana Koleva

Abstract

Со долгогодишното производство на поперката Куртовска Капија се појавуваат некои биолошки дегенерации. Во ЈНУ Институт за јужни земјоделски култури - Струмица континуирано се одгледуваат 798 линии на пиперка од повеќе региони на Р.Македонија.
Published
Apr 23, 2013
How to Cite
GEORGIEVSKI, Milan et al. Производствени и технолошки карактеристики на некои линии пиперка сорта Куртовска Капија во струмичкиот регион. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.34, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/312>. Date accessed: 03 aug. 2020.

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>