Примена на Crank-Nicolson методот за решавање на топлински равенки

  • Mirjana Kocaleva
  • Vlado Gicev

Abstract

Во овој труд разгледуваме еднодимензионален (1-Д) проблем на трансфер на топлина низ прачка. Иницијално прачката е загреана по должина, а на краевите температурата се одржува на нула во тек на време. Проблемот се опишува со парцијална диференцијална равенка која ја решаваме нумерички со Crank-Nicolson методот.

Од решението може да се види како во тек на време прачката се лади при што температурата по цела должина на прачката асимптотски се приближува кон нула. Во овој труд,  ние  го истражувавме влијанието на дискретизацијата (sampling) на точноста на решението со Crank-Nicolson методот.

Published
Jun 3, 2014
How to Cite
KOCALEVA, Mirjana; GICEV, Vlado. Примена на Crank-Nicolson методот за решавање на топлински равенки. Yearbook - Faculty of Computer Science, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp. 35-46, june 2014. ISSN 1857- 8691. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFCS/article/view/772>. Date accessed: 05 aug. 2020.
Section
Articles

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>