Концептот на наративен идентитет кај Пол Рикер и неговата применливост на делото на Марсел Пруст

  • Eva Gjorgjievska

Abstract

Трудот има за цел да направи историски пресек на идеите нафранцускиот филозоф Пол Рикер преку осврт на оние сегменти однеговото дело каде што е највпечатлива неговата интерференција сокнижевната мисла на Марсел Пруст. Значителната блискост во темитекои ги интригираат двајцата автори прават од Прустовиот роман делоподложно на филозофска аргументација, посебно кога станува збор запрашањето на времето. Почнувајќи од трилогијата Расказот и времето,преку Себеси како друг, па сè до последното дело на филозофот, Патотна препознавањето, Рикер ги изложува своите мисли преку примериод Прустовото дело. Ние ќе се обидеме да ги објасниме овие тематикиод аспект на двајцата автори, а посебно ќе се осврнеме на поимот занаративен идентитет.
Published
Jun 29, 2015
How to Cite
GJORGJIEVSKA, Eva. Концептот на наративен идентитет кај Пол Рикер и неговата применливост на делото на Марсел Пруст. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 4, n. 4, p. pp. 29-38, june 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1026>. Date accessed: 03 june 2020.