Многујазична методика

  • Marija Todorova

Abstract

Предмет на овој труд е појаснување на поимот„многујазична методика“ и негова диференцијација од поимот „методикана настава по странски јазик“ според автори, водечки научници оддадената област. Исто така, се разгледуваат аспектите и принципите намногујазичната методика, како и нејзината тесна поврзаност со големброј сродни науки, од кои најважни се лингвистика и културологија,психологија, педагогија и др. Целта на овој труд е да се искаже потребатаод создавање на една нова методика, многујазична методика, што од другастрана ќе придонесе за поттикнување и развој на многујазичноста.
Published
Jul 1, 2015
How to Cite
TODOROVA, Marija. Многујазична методика. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 5, n. 5, p. pp. 195-202, july 2015. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/1044>. Date accessed: 18 feb. 2020.