Многујазична методика

  • Marija Todorova

Abstract

Предмет на овој труд е појаснување на поимот„многујазична методика“ и негова диференцијација од поимот „методикана настава по странски јазик“ според автори, водечки научници оддадената област. Исто така, се разгледуваат аспектите и принципите намногујазичната методика, како и нејзината тесна поврзаност со големброј сродни науки, од кои најважни се лингвистика и културологија,психологија, педагогија и др. Целта на овој труд е да се искаже потребатаод создавање на една нова методика, многујазична методика, што од другастрана ќе придонесе за поттикнување и развој на многујазичноста.

References

Стефанова, П. (2006). Чуждоезиковото Обучение: учене, преподаване, оценяване. София: Сиела-софт енд паблишинг.

Стойчева, М. (2006). Европейска Езикова Политика. София: Св. Климент Охридски.

Шопов, Т. (2008). Съвременните Езици: подходи, планове, процедури. Благоевград.

Шопов, Т. (2005). Чуждоезиковата Методика. София: Св. Климент Охридски.

Aronin, L., & Hufeisen, B. (2009). The Exploration of Multilingualism: Development of research on L3, multilingualism and multiple language acquisition. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

Cenoz, J., & Genesee, F. (1998). Beyond Bilingualism : Multilingualism and Multilingual Education. Clevedon, Philadelphia, Toronto, Sydney, Johannesburg: Multilingual Matters LTD.

Edwards, J. (1994). Multilingualism. London & New York: Routledge.

Published
2015-07-01