Дали на нашите училишта им се потребни наставници-лидери?

  • Sonja Petrovska

Abstract

Наставниците имаат клучна улога во пренесувањето и унапредувањето на човековото искуство и знаење. Со оглед на енормно високиот техничко- технолошки развој и глобализацијата, наставничката професија станува сè посложена. Таа повеќе не се поврзува само со компетентност за учење и поучување на оние кои им ги доверило општеството, туку и со компетентност за активна партиципација во развојните текови на училишната организација. Нашата анализа на бројни емпириски и теориски истражувања упатува на констатацијата дека лидерската улога на наставникот е значајна за демократизација на училишната клима, таа придонесува во поддршката и поттикнувањето на учениците за постигнување на повисоки училишни резултати, ги мотивира наставниците на соработка и партнерство и го поддржува процесот на доживотно учење.

References

Barth, R. S., (2001), Teacher leader, Phi Delta Kappan, 82, 443–449.

Bartunek, J.M., Greenberg, D.N. & Davidson, B., (1999), Consistent and inconsistent impacts of a teacher-led empowerment initiative in a federation of schools, The Journal of Applied Behavioral Science, 35, 4, 457-478.

Bush, Tony, (2007), Theories of educational leadership and management, South African Journal of Education 391 – 406. Превземено март 2011 од, http://www.fl ipkart.com/theories-educational-leadership-management-tony,

Chemers, M.M., (2002), Effi cacy and effectiveness: integrating models of leadership and intelligence, во Ott, J.S., Parkes, S.J. and Simpson, R.B. (Eds), Classic Readings in Organizational Behavior, Wadsworth, Belmont, CA, pp. 114-131.

David Hopkins, (2001), School Improvement for Real. London: RoutiedgeFalmer

Geijsel, F., Seegers, P., Van Den Berg & Kelchtermans, G. (2001), Conditions fostering the implementation of large-scale innovation programs in schools: Teachers’ perspectives. Educational Administration Quarterly, 37, 1, 130-166.

Mac Tavish, M.D. & J.A Kolb, (2006), Encouraging teacher engagement: a new approach to performance improvement in schools. Преземено март, 2011 од: http://eric.ed.gov./ERICDocs/data/ericdocs2sql/contentstorage_01/0000019b/

/1b/e0/82.pdf

Мaria Dove & Аndrea Хonigsfeld, (2010), Co teaching and Collaboration: Opportunities to Develop Teacher Leadership and Enhance Student Learning, TESOL Journal 1.1. Превземено март 2011 од: http://www.tesolmedia.com/docs/TJ/fi rstissue/04_TJ_DoveHonigsfi eld.pdf

Martin, L. & Kragler, S., (1999), Creating a culture of teacher professional growth. Journal of School Leadership, 9, 4, 311-320.

Павловић*Бранка, (2008), Изазови лидерске улоге наставника, Зборник Института за педагошка истраживања, Година 40, Број 2, 388-402.

Петровска, Соња, (2010), Училишна педагогија и училишна организација, Штип, Универзитет „Гоце Делчев“.

Somech, A. & Bogler, R. (2002). Antecedents and consequences of teacher organizational and professional commitment. Educational Administration Quarterly, 38, 4, 555-577.

Published
2013-04-12