Дали на нашите училишта им се потребни наставници-лидери?

  • Sonja Petrovska

Abstract

Наставниците имаат клучна улога во пренесувањето и унапредувањето на човековото искуство и знаење. Со оглед на енормно високиот техничко- технолошки развој и глобализацијата, наставничката професија станува сè посложена. Таа повеќе не се поврзува само со компетентност за учење и поучување на оние кои им ги доверило општеството, туку и со компетентност за активна партиципација во развојните текови на училишната организација. Нашата анализа на бројни емпириски и теориски истражувања упатува на констатацијата дека лидерската улога на наставникот е значајна за демократизација на училишната клима, таа придонесува во поддршката и поттикнувањето на учениците за постигнување на повисоки училишни резултати, ги мотивира наставниците на соработка и партнерство и го поддржува процесот на доживотно учење.

Published
Apr 12, 2013
How to Cite
PETROVSKA, Sonja. Дали на нашите училишта им се потребни наставници-лидери?. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.159-168, apr. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/108>. Date accessed: 10 july 2020.