Видови на превод

  • Kostadin Golakov

Abstract

Еден од проблемите со кои се соочува еден преведувач во својата кариера е и неможноста за соодветна подготовка за процесот на преведување. Проблемот може да биде од субјективна природа, т.е. преведувачот да не може да препознае за каков превод станува збор, односно со кои потешкотии би можел да се сретне во текот на чинот на преведувањето. Во трудов е даден начинот на типологизација на преводите според односот на видот на јазикот на преводот и јазикот на оригиналот, според природата на субјектот на преведувачката дејност и неговиот однос кон авторот на преведуваниот текст, според преведувачката сегментација и начинот на обработка на преведуваниот материјал, според формата на презентацијата на текстот на преводот и текстот на оригиналот, според природата на согласувањето на текстот на преводот со текстот на оригиналот, според жанровско-стилските особености и жанровската припадност на преведуваниот материјал, според целосноста и видот на пренесување на смисловата содржина на оригиналот, според основните функции, според првичноста на текстот на оригиналот, според адекватноста, како и видовите на превод согласно со оваа типологизација. Овој труд може да најде примена во преведувачката пракса на тековните преведувачи, како и во школската подготовка на идните преведувачи.
Published
Apr 12, 2013
How to Cite
GOLAKOV, Kostadin. Видови на превод. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 2, n. 2, p. pp.247-254, apr. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/109>. Date accessed: 11 aug. 2020.