Семиотички аспект и системност на шпанскиот јазик како дел од наставниот процес

  • Marija Todorova

Abstract

Јазикот e средство за комуникација, кој се состоиод голем број знаци и сите тие на некој начин се поврзани меѓу себеформирајќи систем. Науката што се занимава со толкување на знацитеи нивните системи е семиотиката. Семиотичкиот аспект на јазикот какои системноста на јазикот се од голема важност и треба да им се обрнеповеќе внимание при реализирање на наставата во случајот наставата пошпанскиот јазик.Едно од клучните прашања, кое всушност е и предмет на овој труде како да ги „доближиме“ на учениците и на студентите овие две важникарактеристики на јазикот при изведувањето на наставата, со цел полеснои поефикасно совладување на јазикот. Во овој труд го разгледуваме знакоткако збор или дел од збор и нивното значење, како и сличности и разликипри нивната употреба во јазичниот систем, во јазикот како целина.
Published
Nov 13, 2013
How to Cite
TODOROVA, Marija. Семиотички аспект и системност на шпанскиот јазик како дел од наставниот процес. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 69-76, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/687>. Date accessed: 31 may 2020.