Литературните јазици во современ контекст

  • Violeta Nikolovska

Abstract

Концепцијата на нацијата врзана за државата,карактеристична за 18 век во Европа, денес е многу изменета. Економскинајмоќните држави денеска не се еднонационални. Прашањето зајазикот, особено за службениот јазик, не може да се разгледува надвород социјалниот контекст. Денеска светот се квалификува како „глобалносело“ во кое современите стандардни јазици имаат потреба од јазичнаполитика и јазично планирање. Во трудот ќе се осврнеме на некои поимикои се во врска со овие две научни и општествени дејности, како на примерјазичен статус и јазична култура. Укажуваме и на тоа дека стандарднитејазици во современ контекст се соочуваат со слични проблеми.
Published
Nov 14, 2013
How to Cite
NIKOLOVSKA, Violeta. Литературните јазици во современ контекст. Yearbook - Faculty of Philology, [S.l.], v. 3, n. 3, p. pp. 183-188, nov. 2013. ISSN 1857- 8667. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFP/article/view/701>. Date accessed: 26 jan. 2020.