Подземна гасификација на јаглен како алтернативна, економична и остварлива технологија

  • Radmila Karanakova Stefanovska
  • Zoran Panov
  • Risto Popovski

Abstract

Поради зголемената побарувачка на енергија, намалувањето нарезервите на гас и нафта, и заканата од промената на глобалната климадовело до зголемен интерес за нова „чиста“ технологија насекаде низ светот.Подземната гасификација на јаглен е економична, чиста технологија којаима потенцијал да обезбеди чист и конвенционален извор на енергија одјагленови слоеви каде што класичните рударски методи се невозможни илинеекономични. Подземната гасификација на јаглен нуди повеќе предностиво однос на конвенционалните методи за експлоатација на јаглен. Во овојтруд ќе се обидеме да покажеме дека подземната гасификација на јаглен еалтернативна, економична и остварлива технологија.

References

Yang L. Study on the model experiment and numerical simulation for underground coal gasification. Fuel 2004;83:573–84.

Yang L, Liang J, Yu L. Clean coal technology—study on the pilot project experiment of underground coal gasification. Energy 2003;28:1445–60.

Greenpowerenergy. Greenpowerenergy. [Online]. http://www. greenpowerenergy.com.au/green-energy-process/underground-coalgasifcation/

Linc energy. (2007, November) Department of State Development, Infrastructure and Planning websitr. [Online]. http://www.dsdip.qld.gov. au/resources/project/linc-energy/linc-energy-tor.pdf

Solid energy. (2010, March) Underground Coal Gasification. HuntlyUCG. [Online]. http://www.solidenergy.co.nz/publications-and-resources/fact-sheets/underground-coal-gasification.pdf

Liberty resources. (2011) Ucg-history. [Online]. http://libertyresources.com.au/

Capitalco.com.au. [Online]. http://www.capitalco.com.au/Portals/0/Docs/Minerals_Energy/Underground%20Coal%20Gasification.pdf

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)