Истражување со метода на сеизмичка рефлексија

  • Goran Aleksovski
  • Marjan Delipetrev
  • Vladimir Manevski
  • Goran Slavkovski
  • Zoran Tosic

Abstract

Сеизмичките методи се базираат на регистрирање и определувањена брзината на простирање на еластичните бранови низ геолошка срединасо определени геомеханички карактеристики (модули на еластичност). Вонаучниот труд е обработена примената и ефективноста на рефлективнатаметода која се основа на регистрирање на еластичните бранови кои сеодбиваат од граничните површини. Преку брзините на простирање наеластичните бранови се идентификуваат различните геолошки структури,а со определување на длабочините до граничните површини (преку t0методата) и дебелината на геолошките формации.Истражниот простор кој е одбран за сеизмичко моделирање егеолошки испитан со 5 истражни картирани бушотини и е со вкупнадолжина од 210 m. Истражниот простор со методата на рефлексијагеофизички е испитан до длабочина од 30 м. Бидејќи длабочината напобудување на средината зависи од оддалеченоста помеѓу изворот иприемникот (геофонот) рефлективните профили се со вкупна должинаод 120 m со мерна точка на испитување позиционирана во изворот наеластичните бранови (центарот на мерниот диспозитив). Со цел да сеопфати целиот истражен простор при моделирањето се изработенивкупно 4 модели на рефлексија. Моделирањето на профилите се изведувасинтетички врз основа на гео – механичките податоци на геолошкитесредини, како и геолошките податоци добиени од истражните бушотини.Моделирањето во научниот труд е изработено преку директна и поединечнаинтерпретација на добиените сеизмички модели. Комплетниот сеизмичкимодел за истражниот простор се изработува низ процес на комплекснаинтерпретација на податоците од рефлексивните модели.

References

. А.А Никитина (1984) Комплексирование методов разведочной геофизики

. J.J.Jakosky (1960) Geofizička Istraživanja

. Šandor Slimak (1996) Inženjerska geofizika

. Loke, M.H. The inversion of two – dimensional resistivity data. Phd thesis university of Birmingham, UK. (1994)

Published
2016-02-05

Most read articles by the same author(s)