Следење на пратки со RFID и GPS

  • Mishe Milanovski
  • Marjan Ivanovski
  • Aleksandar Krstev

Abstract

Следењето на пратки е важен елемент во услужувањето на клиентите во транспортната индустрија, како и од суштинско значење за услугите во логистиката. Сепак, современите системи за следење на пратките сенаменети за употреба во рамките на една компанија и на тој начин сесекогаш несоодветни за користење во повеќе компании одеднаш. Во овој труд се претставува независен пристап во системите за следење на пратки кои што може да се применат во повеќето компании од транспортнаталогистика. Истражувањето во овој труд ќе ги претстави современитепристапи за следење на протокот на материјалите во дистрибутивните мрежни на повеќе (multi-company) логистичките компании одеднаш.

References

(Lee, H. and Billington, C., (1992), “Managing Supply Chain Inventory: Pitfalls and Opportunities”, Sloan Management Review, Vol. 33, No. 3, pp. 65–73)

(Stefansson and Tilanus, 2001; van Dorp, 2002, Tracking)

(van Hoek, 2002; Huvio et al., 2002)

(de Brosses, A., (2004), “Regulation of Traceability – The Status of the Situation in Europe”, presentation at The CIES Conference Tag, Trace & Synchronise, 7th & 8th October 2004 – Hilton Arc de Triomphe, Paris, France)

(Harris, E., (1999), “Project risk assessment: a European Field study”, British Accounting Review, Vol. 31, pp. 347–371)

Published
2016-02-08

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>