Испитување на некои Македонски и Бугарски сорти памук во агроеколошките услови на Струмица

  • Dragi Pirikliev
  • Dragica Spasova
  • Milan Georgievski
  • Stavre Klimov

Abstract

Цел на испитувањата беше изучување на биолошките и квалитетните својства на најдобрите нови и перспективни сорти памук, создадени во Македонија и Бугарија, и на основа добиените резултати од многугодишните испитувања, испитуваните сорти може да се применат во реоните на Струмица и во други реони, со слични агроеколошки услови.
Published
2013-04-23

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>