ВРЕДНУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ СО ОСВРТ НА МСС 2

  • Olivera Gorgieva-Trajkovska
  • Orce Miladinoski
Keywords: средство, трошоци, расход, добивка, данок, вредност

Abstract

Во најголем број на деловни работења вредноста што се утврдува за залихите е многу важен фактор за утврдување на добивката. Сепак, вреднувањето на залихите како средства е многу субјективна постапка и сметководствено во пракса се употребуваат многу разновидни методи за нивно мерење. Залихите се еден сегмент во сметководствената евиденција од работењето на деловниот субјект чиешто правилно управување, вреднување и евиденција имаат големо значење, како во одржувањето на континуитетот на работењето на деловниот субјект, така и во даночен аспект.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Костадиновски Александар, Ѓ.Трајковска Оливера, „Осврт кон меѓународните стандарди за финансиско известување“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 2010
[2]. Чарлс Т. Хорнген, Гери Л.Сандем, Џон А. Елиот, Дона Р. Филбирк, „Вовед во финансиско сметководство“, Магор, Скопје, 2010
[3]. USAID/Deliotte Touche Thomatsu, „Финансиско сметководство“, Проект за финансиски сектор во Македонија, 2003
[4]. Институт за овластени ревизори, „Финансиско известување“, 2009
[5]. Meigs, Robert F. et al., Financial Accounting, Wiley, 2000
Published
2020-12-13
How to Cite
Gorgieva-Trajkovska, O., & Miladinoski, O. (2020). ВРЕДНУВАЊЕ НА ЗАЛИХИТЕ СО ОСВРТ НА МСС 2 . Yearbook - Faculty of Economics, 9(1), 143-152. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3860

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>