СМЕТКОВОДСТВЕН ТРЕТМАН НА КОРИСТИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, СО ОСВРТ НА МСС 19 И НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

  • Olivera Gorgieva-Trajkovska
  • Gordana Angelkovska
Keywords: користи за вработени, бруто плата, придонеси, додатоци на плата, работна сила, меѓународни сметководствени стандарди.

Abstract

Користи за вработените се сите форми на надоместоци што ги дава ентитетот во замена за услугата која ја даваат вработените. МСС 19-Користи за вработените содржи принципи и правила при начинот на искажување на платените користи на вработените, без оглед дали се монетарни или немонетарни, краткорочни или користи по престанок на работниот однос. Деловните субјекти во Република Македонија имаат законска обврска за пресметка на надоместоци за вработените, односно право на заработувачка: бруто плата согласно со закон, колективен договор и договори за вработување. Надоместокот за услугата што ја дава вработениот на ентитетот врз основа на договорот за вработување мора секогаш да биде во парична форма.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Оливера Ѓ.Т., Александар К., „Осврт кон меѓународните стандарди за фиансиско известување“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 2013
[2]. Институт на овластени ревизиори „Финансиско известување“ ИОРРМ, септември 2009 година
[3]. Barry J.Epstein, Ralf Nach, Steven M.B. GAAP, Codification Enhanced. Ney Jersey, 2009
[4]. International Accounting Standard Board, 2009
[5]. Сл. весник на Република Македонија - Правилник за водење на сметководство, бр.194 од 29 декември 2009 година
Published
2020-12-13
How to Cite
Gorgieva-Trajkovska, O., & Angelkovska, G. (2020). СМЕТКОВОДСТВЕН ТРЕТМАН НА КОРИСТИТЕ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, СО ОСВРТ НА МСС 19 И НЕГОВАТА ПРИМЕНА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА . Yearbook - Faculty of Economics, 9(1), 153-161. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3861

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>