АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ – ОСНОВА ЗА ЕФИКАСНО ДЕЛОВНО ОДЛУЧУВАЊЕ

  • Martina Seneva
  • Olivera Gorgieva-Trajkovska
Keywords: финансиска анализа, финансиски извештаи, профитабилност, стабилност, ликвидност.

Abstract

Финансиските извештаи се еден од основните извори на податоци за оцена на финансиската состојба и работењето на компанијата во одреден временски период. Анализата на финансиските извештаи претставува употреба на сметководствените податоци во процесот на донесување деловни и инвестициони одлуки. Процесот на анализа на финансиските извештаи е дизајниран за да им помогне на деловните луѓе, инвеститорите и кредиторите да научат како да ги читаат, интерпретираат и анализираат подготвените финансиски извештаи. Основно средство за анализата на финансиските извештаи претставува финансиската рацио анализа.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2013) Анализа на финансиски извештаи
2. Gorgieva-Trajkovska, Olivera and Koleva, Blagica (2014) Анализа на финансиски извештаи - Практикум
3. Gorgieva-Trajkovska, Olivera (2010) Анализа на билансот на состојба од аспект на корпоративното управување
4. Хорнгрен Сандем Елиот Филбрик, (2005) Вовед во финансиско сметководство
5. Foster George, Financial Statement Analysis, Prentice-Hall International, 1996
6. Fridson S. Martin, Alvarez Fernando, Financial Statement Analysis: A Practitioner Guide, John Wiley&Sons, 2002
7. Friedlob Thomas, Welton E. Ralph, Keys to Reading Annual Report, Barron’s Educational series, 2001
8. George Joshua, Financial Statement Analysis: How to Use Financial Information to Make Informed Business Decisions, Talomin Books Pty.Limited, 2004
Published
2020-12-13
How to Cite
Seneva, M., & Gorgieva-Trajkovska, O. (2020). АНАЛИЗА НА ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ – ОСНОВА ЗА ЕФИКАСНО ДЕЛОВНО ОДЛУЧУВАЊЕ . Yearbook - Faculty of Economics, 14(1), 97-107. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3897

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>