ФИНАНСИСКАТА АНАЛИЗА КАКО МЕТОДОЛОШКИ ИНСТРУМEНТ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКАТА УСПЕШНОСТ НА КОМПАНИИТЕ

  • Olivera Gorgieva-Trajkovska
  • Verica Dinceva
Keywords: бруто профитна маржа, дипонт анализа, принос на вкупни средства, мултипликатор, оперативна профитна маржа, принос на вкупни средства.

Abstract

Финансиската анализа се занимава со истражување и квантифицирање на функционалните односи кои постојат помеѓу билансните позиции на состојба и успех, со цел да се овозможи веродостојна оценка за финансиската состојба и активноста на претпријатието. Може да се каже дека, всушност, финансиската анализа претставува збир на методи, постапки и инструменти на откривање, прикажување и интерпретација на билансните позиции за состојбата и успехот на претпријатието врз основа на неговите финансиски извештаи. Исто така, може да се каже дека финансиската анализа на финансиските извештаи претставува и се занимава со истражување и нумеричко претставување на финансиските односи кои постојат помеѓу билансните позиции на состојба и успех, со цел да се овозможи што пообјективна оценка на финансиската положба и активноста на претпријатието. Цел на финансиската анализа претставува оценување на финансиската рамнотежа на претпријатието и испитување на финансиската положба на претпријатието заедно со рентабилното работење и ликвидноста кои се важни за акционерите и вработените во претпријатието.

Downloads

Download data is not yet available.

References

[1]. Фотов Р., „Финансиски менаџмент“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 2010 Институт за овластени ревизори, „Финансиско известување“, 2009
[2]. Ѓоргиева-Трајковска Оливера и Колева Благица, „Анализа на финансиските извештаи“, Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип, 2013
[3]. Frank J. Fabozzi, Pamela P. Peterson, “Financial management & Analysis”, John Wiley and Sons, 2003, pp.736
[4]. Спасов Синиша, Арсов Сашо, „Финансиски менаџмент“, Економски факултет, Скопје, 2004, стр.65 [5]. Charles H.Gibson,”Financial Statement Analysis”,6-th edition, 1995, pp.467
Published
2020-12-13
How to Cite
Gorgieva-Trajkovska, O., & Dinceva, V. (2020). ФИНАНСИСКАТА АНАЛИЗА КАКО МЕТОДОЛОШКИ ИНСТРУМEНТ ЗА ОЦЕНКА НА ФИНАНСИСКАТА УСПЕШНОСТ НА КОМПАНИИТЕ . Yearbook - Faculty of Economics, 9(1), 249-257. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3864

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>