МЕНАЏЕРСКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ

  • Elinica Sofijanova
  • Riste Temjanovski
  • Darko Andronikov
  • Zoran Kostanov
Keywords: менаџмент информативен систем, ефикасно и ефективно менаџирање, електронски информативен систем, деловни одлуки.

Abstract

Во секоја организација информациите се крвоток на таа организација. Информациите се добиваат преку менаџмент информативниот систем (Management Information System, MIS) за ефикасно и ефективно управување (менаџирање) со организацијата. Тоа не е само софистициран компјутерски систем, туку тоа е корелација помеѓу три базични димензии, а тоа се човечкиот ресурс, технологијата и потребните податоци. На овој начин, преку навремени, прецизни и веродостојни информации се носат издржани деловни одлуки. Од другите информативни системи се разликуваат по тоа што менаџмент информативните системи се креирани и се дизајнирани на таков начин кој овозможува анализирање и олеснување на извршувањето на стратешките и оперативните активности во организацијата. Целосната примена на електронските информациски системи е можна со зголемувањето на нивниот број и во опкружувањето, и кога деловните партнери би постигнале висок или сличен технолошки развој. Останува констатацијата дека претпријатието за да биде конкурентно мора да менаџира со информатичкиот систем кој обезбедува пониски трошоци на работење, а поефикасни и ефективни резултати во својата околина.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Petar Kocovic, “Internet marketing”, Trece izdanje, Beograd 2012
Hanic, Hasan (redactor): Leksikon poslovne informatike. Beograd: Znak, 1995
Jim Turcotte, Bob Silveri and Tom Jobson, Are you ready for the E-Supply Chain? APICS-The Performance Advantage
Acllriegel D. Slozum J, Nododman R, Behavyor Organizing Committee, Eighth Edition, South-Newcastle, Colleague Publishing, Cincinnati, Ohio, 1998 Armstrong, Michel, Full Managerial Knowledge-Managed Lied and Saum, Zagreb, MEP CONSULT, 2001
Buchanan, David and Huizzinski Andrzej, Organisation Behviu-an Nontroduction The Third, Prentie Hall Eurpe, 1997
Buellens, Kreutner, Kinitski, Organizational Behavior in Organization, McGraw Hill, 2002
Божинов М.Ј., М. Живковиќ, Т. Цветковски, Организациско понашање, Мегатренд-универзитет применјених наука, Београд, 2003
Göranberg Jerald, Barrol A. Robert, Behavyor in organization, Panteley Hall, 1989
Drucker F. Peter, Management, Pan Books Ltd., London, 1977
Франческо, М. Социјално-психолошки чиниоци стила руковоџења у предузечу, докторска дисертација, Универзитет- Нови Сад, 2000
Hamleton, Blanchard, Herssey, Center for Leadership Styles, San Francisco, 1978
Likert, P, The human organization: It’s management and money, New York: McGraw-Hill
Paul Herssey, Kenneth H. Blancchard, Management of the Behavior-Utilring Human Resource Center, Firth Edithion, Prentice Hall, Englewood Clyffs, Nye Jersey, 1988
Софијанова Е, Неконтролирана конфликтност во организациското однесување, Бигос, Киро Дандаро-Битола, 2005
Шуклев, Бобек, Менаџмент лексикон, Завод за унапредување на стопанството на Република Македонија, Скопје, 1993
Published
2020-12-13
How to Cite
Sofijanova, E., Temjanovski, R., Andronikov, D., & Kostanov, Z. (2020). МЕНАЏЕРСКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ ВО КОРЕЛАЦИЈА СО ЕЛЕКТРОНСКИОТ ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ . Yearbook - Faculty of Economics, 13(1), 99-107. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3883

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 6 7 8 > >>