Видови на превод

  • Kostadin Golakov

Abstract

Еден од проблемите со кои се соочува еден преведувач во својата кариера е и неможноста за соодветна подготовка за процесот на преведување. Проблемот може да биде од субјективна природа, т.е. преведувачот да не може да препознае за каков превод станува збор, односно со кои потешкотии би можел да се сретне во текот на чинот на преведувањето. Во трудов е даден начинот на типологизација на преводите според односот на видот на јазикот на преводот и јазикот на оригиналот, според природата на субјектот на преведувачката дејност и неговиот однос кон авторот на преведуваниот текст, според преведувачката сегментација и начинот на обработка на преведуваниот материјал, според формата на презентацијата на текстот на преводот и текстот на оригиналот, според природата на согласувањето на текстот на преводот со текстот на оригиналот, според жанровско-стилските особености и жанровската припадност на преведуваниот материјал, според целосноста и видот на пренесување на смисловата содржина на оригиналот, според основните функции, според првичноста на текстот на оригиналот, според адекватноста, како и видовите на превод согласно со оваа типологизација. Овој труд може да најде примена во преведувачката пракса на тековните преведувачи, како и во школската подготовка на идните преведувачи.

References

Бабицкая, Л.Б., Хромова, Т.В. Учебно-методический комплекс по теории и практике перевода и учебной языковой практике. Минск, 2004.

Казакова, Т. А. Практические основы перевода. ENGLISH <=> RUSSIAN, Caнкт-Петербург, „Издательство Союз“,Санкт-Петербург, 2001.

Паршин, А. Теория и практика перевода, на: http://teneta.rinet.ru/rus. Рецкер Я.И. Теория и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода. М., 2004.

Robinson, Douglas. Becoming a Translator. An Accelerated Course, Routledge, London, 1997.

Robinson, Douglas. What is Translation?, Routledge, London, 1997.

Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London & New York, 1998,2001.

Samuelsson-Brown, Geoffrey. A Practical Guide for Translators. 5th ed., Multilingual Matters, Bristol.Buffalo.Toronto, 2010.

Published
2013-04-12