ИСКУШЕНИЕТО И СПАСЕНИЕТО ВО СЕР ГАВЕЈН И ЗЕЛЕНИОТ ВИТЕЗ

  • Natalija Pop Zarieva
  • Krste Iliev

Abstract

Романсата Сер Гавејн и Зелениот витез е дел од така-
наречениот Артурски циклус. Како дел од овој циклус, оваа романса поседува
карактеристични епски особини, односно херојска потрага. Како таков ги
испитува принципите на витештвото, односно: дуел, чест, искреност. Поради
поврзаноста на витештвото со христијанство ги испитува принципите на
искушение, грев и милост. Поради последново, овој труд ќе се обиде да направи
паралела помеѓу потрагата по христијанско спасение во оваа романса и
Библијата.

Published
2018-12-22

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>