ПРЕНЕБРЕГНУВАЊЕТО НА СТАТУСОТ И ДОЛЖНОСТА НА ПРИНЦОТ ХАЛ, НЕГОВИОТ ГРЕВ НА МРЗЕЛИВОСТ, НЕГОВАТА РЕФОРМАЦИЈА И НЕГОВОТО ПАЃАЊЕ ВО ГРЕВОТ НА ГОРДОСТА

  • Krste Iliev
  • Marija Krsteva
  • Kristina Kostova
  • Dragan Donev
  • Natalija Pop Zarieva

Abstract

Гревовите или пороците на мрзливоста и гордоста може да се откријат
релативно лесно во однесувањето на лице кое има високи функции, како што е тоа
на принц. На почетокот, мрзливоста се поврзувала со занемарување на религиозната
функција. Сепак, до XIV век се здобила со втор синоним, имено „занемарување на
обврската за статус или професија“ како што објаснува Зигфрид Вензел (1967: 91). Ова
е уште понагласено ако статусот за кој станува збор е назначен од Бог, како кралот.
Гордоста и мрзливоста се всушност гревови кои се дијаметрално спротивни: да се биде
горд значи да се биде многу амбициозен, додека да се биде мрзлив значи да се заземе
несовесен став и без присуство на амбиција. Овој труд ги анализира постапките и
недостигот на дејствија на принцот Хал низ призмата на карактеристиките што обично
се поврзани со мрзливост и гордост како што е наведено од Исидор од Севилја и Тома
Аквински.

Published
2021-02-02

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 > >>