DEVELOPING FUNDAMENTAL SKILLS THAT COMPRISE FINE ART AND SCIENCE COMPETENCES – EXAMPLE OF A SET OF ACTIVITIES DURING REMOTE LEARNING IN THE FIFTH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL IN SLOVENIA

  • Matija Purkat
Keywords: remote learning, competences, science competences, fine art competences, skills.

Abstract

The article deals with the case of conducting remote learning, where students  enjoyed independent activities in fine arts and science. It focuses solely on planning, conducting the activities, and its evaluation. The introductory part briefly defines the concepts of remote learning, competences, and skills within science and art that are supposed to be developed in the fifth grade of elementary school. The case study, as presented below, included the introduction of distance learning activities in which the teacher would motivate students for developing their skills, necessary for the development of science and art competences. In the continuation of the activity, students joined in the activities for fostering the development of skills, fundamental for science and art competences. During the planned cycle of activities students were faced with a project combining their art and science knowledge. The discussion part then sheds light on the issue by a brief commentary through the prism of theoretical starting points.

References

References
Bruner, J. S. (2009). The process of education. Harvard University Press.
Directorate for Education, Employment, Labour and Social Affairs Education Committee (DeSeCo). (2002). Definition and Selection of Competences: Theoretical and Conceptual Foundations. DEELSA/ED/CERI/CD(2002) 9. Paris: OECD.
Key Competences. (2002). Survey 5. Brussels: Eurydice, European Unit, 13. Pridobljeno s http://www.edmide.gr/KEIMENA%20E.U/key%20competences%20Europe.pdf.
Krnel, D. (2004a). Pojmi in postopki pri naravoslovju in tehniki (Terms and procedures in Science and Technology). Ljubljana: Modrijan.
Krnel, D. (2004b). Pojmi in postopki pri spoznavanju okolja (Terms and procedures in Learning about the Environment). Ljubljana: Modrijan.
Kustec, S., Logaj, V., Krek, M., Flogie, A., Truden-Dobrin, P., & Ivanuš-Grmek, M. (2020). Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 : modeli in priporočila(V. Logaj, Ed.; Spletna izd., p. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (99 ))). Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; Zavod Republike Slovenije za šolstvo. http://www.zrss.si/pdf/modeli_in_priporocila.pdf
MIZŠ, (2020). Sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport.
Purkat, M. and Devetak, I. (2019). Science competences in the fifth grade of elementary school [Poster]. ESERA 2019, Palazzo dei congressi - Bologna. https://www.esera2019.org/wp-content/uploads/2019/08/Programme-Esera.pdf
Purkat, M. (2020). Assessment of art competencies during remote learning in fifth grade. Vospitanie – Journal of Educational Sciences, Theory and Practice, 15(11), 92–104. https://js.ugd.edu.mk/index.php/vospitanie/article/view/3614
Smart, Julie. Inspiring Young Minds: Scientific Inquiry in the Early Years. Redleaf Press, 2017.
Tacol, T. (2003). Likovno izražanje: Didaktična izhodišča za problemski pouk likovne vzgoje v devetletni osnovni šoli. Ljubljana: Debora.
Učni načrt. Program osnovna šola. Likovna umetnost. (2011) Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod R. Slovenije za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf
Učni načrt. Program osnovna šola. Naravoslovje in tehnika. (2011) Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod R. Slovenije za šolstvo. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/Osnovna-sola/Ucni-nacrti/obvezni/UN_likovna_vzgoja.pdf
van Uum, M. S., Verhoeff, R. P., & Peeters, M. (2016). Inquiry-based science education: Towards a pedagogical framework for primary school teachers. International Journal of Science Education, 38(3), 450–469.
Vygotsky, L. S. (1980). Mind in society: The development of higher psychological processes. Harvard university press.
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (1996). Uradni list RS, št. 12 (13. 12. 1996). http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r05/predpis_ZAKO445.html
ZRSŠ, (2020-a). Izvajanje izobraževanja na daljavo v izrednih razmerah. Usmeritve za preverjanje znanja in informacija o ocenjevanju znanja v osnovni šoli. Pridobljeno s: https://sio.si/wp-content/uploads/2020/04/Usmeritve_glede_preverjanja-in- ocenjevanja_v_O%C5%A0.pdf
ZRSŠ, (2020-b). Izobraževanje na daljavo v posebnih razmerah. Priporočila za ocenjevanje znanja v osnovni šoli. Pridobljeno s: https://sio.si/wp- content/uploads/2020/04/Priporo%C4%8Dila_ocenjevanje-O%C5%A0_16042020.pdf
Published
2021-12-20