Модерни наставни принципи во наставата по германски, како странски јазик

  • Darinka Marolova

Abstract

Секој наставник по германски јазик во основните и средните училишта во Р.Македонија, па и наставниците по други странски јазици, денес во ова современо општество треба да ги почитуваат основните наставни принципи во наставата, кои во досегашната пракса покажале врвни резултати. Овде ќе се задржиме на основните педагошки принципи, на кои најновите методски истражувања во германскојазичните земји им дале приоритет. Најважните од нив, на кои ќе се задржиме во овој труд се следниве: режирајте ја Вашата настава, предизвикајте возбудливост, научете се да молчите, вежбајте толеранција на грешки, зборувајте германски.

Published
2014-11-21