Консекутивно толкување

  • Darinka Marolova

Abstract

Денес консекутивното толкување е неразделен дел одсекојдневието и толкувачот игра многу значајна улога во комуникацијамеѓу припадниците на различни јазични групи. Тоа се одвива во мошнекомплицирани услови, бара соодветни компетенции и особини одтолкувачот, а толкувачкиот процес се одвива во повеќе фази: слушање,декодирање, меморирање, бележење и продуцирање. При консекутивнототолкување се врши трансфер на вербалните и неверебалните елементи одеден јазик во друг со пренесување на суштинската пораката. Вербалниоттрансфер може да биде по пат на буквален превод, транскрипција,транспозиција, модулација и адаптација.

References

Арсова, Николиќ, Лидија: „Преведување, теорија и практика“. Скопје: Универзитет ,,Св.Кирил и Методиј”, 1999.

Kade, Otto: “Vermittelte Kommunikation, Sprachmittlung, Translation“, Leipzig: WEB Verlag Enzyklopedie, 1977.

Kautz, Ulrich: ,,Handbuch Didaktik des Uebersetzens und Dolmetschens‘‘. München: Iudicium, 2002.

Lefevere, Аndré: ,,Programmatic Second Thoughts on ,,literary” and ,,translation”, London and New York: Routledge, 1981.

Matyssek, Heinz: ,,Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher, Teil I‘‘, Heidelberg: Julius Groos Verlag 1989.

Никодиновска, Радица: „Дидактика и евалуација на преведувањето од италијански јазик на македонски и обратно“. Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј”, 2009.

Симоска, Силвана: ,,Преведувањето наспрема толкувањето: теоретски пристапи и дидактички последици, во Годишен зборник“ – Филолошки факултет „Блаже Конески“, кн. 30. Скопје: Универзитет „Св.Кирил и Методиј“, 2005.

Published
2013-11-13