Со квалитетни промени до поквалитетно училиште

  • Blaze Kitanov

Abstract

Согласно Болоњската декларација од 19-ти јуни 1999-та година,во точка 5 (пет) одНационалната програма за развој на образованието во делот:Јакнење на високото образование севели:3. ,,Надминувањето на рецидивите од минатото и имплементацијата на меѓународно признатитенорми и стандарди е императив во развојот на високото образование во наредниот период;4. Државните високообразовни установи мораат да ја надминат својата инертност инефлексибилност и мораат да развиваат нова структура и организациска поставеност која ќебиде компатибилна со сеопштите промени на пазарот на трудот.На 19-ти септември 2003-та година Република Македонија стана рамноправен член наевропското семејство на земји кои се обврзуваат да ги следат и реализираат препораките одБолоњскиот процес и заедничката определба за креирање на единствениот европски простор нависокото образование.
Published
Jun 3, 2016
How to Cite
KITANOV, Blaze. Со квалитетни промени до поквалитетно училиште. Faculty of Educational Sciences, [S.l.], p. pp. 5-8, june 2016. ISSN 1857- 8810. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/AMC/article/view/1394>. Date accessed: 28 jan. 2020.